Vijesti

Ukrajinci

Sa Sjednice Vijeća

Održana sjednica Vijeća ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara

U subotu, 27.02.20201. u svojim službenim prostorijama u Vukovaru Vijeće ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara održalo je sjednicu.

Vijećnici su usvojili izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2020. godinu koja će biti službeno objavljena u Službenom vjesniku grada Vukovara.

Na sjednici je pripremljeno očitovanje o primjeni Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina na području djelovanja vijeća, koje se svake godine dostavlja gradskoj upravi kako bi ih objedinila sa očitovanjima ostalih vijeća nacionalnih manjina sa područja Grada te proslijedila Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Vijećnici su informirani o planu rada Veleposlanstva Ukrajine u RH za 2021.godinu, koje je prezentirano na sastanku sa Veleposlanikom Ukrajine u RH putem zoom platforme 18.02.2021.

Razgovarali su o programima za ukrajinsku nacionalnu manjinu koji su uvršteni u Operativni program Vlade RH za razdoblje 2021.-2024 i koje aktivnosti trebaju poduzeti u realizaciji tog programa, osobito u dijelu koji se odnosi na   izgradnju Ukrajinskog doma, stvaranje podružnice Središnje knjižnice Rusina i Ukrajinaca u Vukovaru,  savjetnika za školstvo pri MZO-u i dr.

Upoznati su sa akcijom Ukrajinske zajednice RH za prikupljanja donacija za pomoć stradalima u razornom potresu koji je zahvatio Sisačko-moslavačku županiju, te o projektu Ljetne škole za ukrajinski jezik i kulturu i   početku anketiranja zainteresiranih polaznika.

Raspravljalo se o predstojećem popisu stanovništva i o aktivnostima koje bi se mogle poduzeti na terenu kako bi pozvali  pripadnike/ce ukrajinske nacionalne manjine na slobodno izjašnjavanje o svojoj nacionalnoj pripadnosti.